Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“) uvedených nižšie a ich zaradením do databázy spoločnosti Société s.r.o., Pod Labutkou 1421/32, 18000 Praha 8, IČO: 27081613, zápis v obchodnom registri, sp.zn.: C 94857, vedenom na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „predávajúci“), ako správcom, a s ich prípadným spracovaním spracovateľom za účelom mojej registrácie ako zákazníka predávajúceho pri objednávaní tovaru predávajúceho prostredníctvom užívateľského účtu.

Spracúvané osobné údaje: IČO a DIČ, kontaktné meno, e-mail, telefón, adresa na doručenie, názov a sídlo spoločnosti.

Osobné údaje sa získavajú vyplnením formulára na webovej stránke predávajúceho pri registrácii používateľského účtu.

Tento súhlas udeľujem ako plne právnická osoba alebo právnická osoba, alebo ako podnikajúca fyzická osoba.

Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na tento účel na obdobie do odvolania súhlasu, nie však dlhšie ako 5 rokov.

Predávajúci neposkytne ani nijakým spôsobom nesprístupní osobné údaje získané na základe tohto súhlasu tretej strane bez môjho súhlasu. Osobné údaje sa spracúvajú automaticky a v elektronickej forme. Beriem na vedomie, že predávajúci je správcom údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho, e-mail: eshop @ firemni-reklama.cz, alebo zaslaním na adresu predávajúceho: Société s.r.o., Pod Labutkou 1421/32, 18000 Praha 8. Beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na tomto súhlase.

Beriem na vedomie, že mám právo:

požiadať o informácie o spracovaní mojich osobných údajov a predávajúci je povinný mi ich poskytnúť. Predávajúci má právo účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií;
požiadať predávajúceho o vysvetlenie alebo požiadať predávajúceho o nápravu (blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak zistím alebo sa domnievam, že predávajúci spracúva moje osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania;
obrátiť sa so svojimi oprávnenými požiadavkami na predávajúceho, a ak predávajúci nevyhovie, na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžem obrátiť aj priamo;
požiadať predávajúceho o aktualizáciu mojich osobných údajov;
byť zabudnutý po odvolaní súhlasu, ako aj právo na obmedzenie, opravu a prístup;
požiadať predávajúceho o vymazanie alebo pseudonymizáciu mojich osobných údajov.
V súvislosti s vyššie uvedeným môžete kontaktovať predávajúceho a jeho úradníka pre ochranu údajov:

na adrese Société s.r.o., Pod Labuťou 1421/32, 18000 Praha 8,
E-mail: produkce@europegift.eu
telefón: +420 777 13 77 26